Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy

S T A N O V Y

                                 TJ Sokol Pustkovec z.s.

____________________________________________________________

I.

  Základní ustanovení

 1. Spolek s názvem TJ Sokol Pustkovec z.s. (dále jen TJ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kterými jsou právně, majetkově a organizačně samostatné právnické osoby ustavené jako spolky, jejichž účelem a hlavní činností je provozování sportovní a obdobné činnosti, tělovýchovy nebo turistiky jak pro vlastní členstvo, tak pro neorganizovanou veřejnost.
 1. Sídlem TJ je Pustkovecká 356/103,Ostrava Pustkovec,70800
 1. TJ bylo přiděleno IČ: 44741171

II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

 1. Základním účelem a hlavní činností TJ je:
  1. vytvářet optimální podmínky k provozování sportovní a obdobné činnosti, která se realizuje v jeho členských subjektech, případně i mimo tyto subjekty.
  2. vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
  3. budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, a dále podporovat budování, provozování a údržbu sportovních zařízení vlastněných a / nebo užívaných,
  4. hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
  5. vyhlašovat a spoluorganizovat programy rozvoje sportu,
  6. pořádat nebo podílet se na pořádání sportovních a sportovně kulturních akcích,
  7. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, sportu, kultury, zdraví apod. zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností,
  8. spravovat vlastní majetek.

 

 1. TJ může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti a tím vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svého účelu.

 

III.

Orgány TJ

 1. Orgány TJ jsou:
  1. valná hromada jako orgán nejvyšší,
  2. Výbor jako orgán výkonný,
  3. Předseda jako orgán statutární,
  4. kontrolní komise jako orgán kontrolní.
 1. Valná hromada.
  1. Valná hromada je nejvyšším orgánem TJ. Valná hromada je složena ze zástupců (oddílů) nebo členů TJ, popřípadě jiných pověřených zástupců členských subjektů (dále i jen účastníci valné hromady).
  2. Valnou hromadu svolává k zasedání výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou na elektronickou adresu, kterou členské subjekty pro účely komunikace sdělí nebo pozvánkou vyvěšenou v sídle TJ.
  3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nebo vyvěšena nejméně 15 dní před konáním zasedání valné hromady.
  4. Výbor je rovněž povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členských subjektů nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání valné hromady sám.
  5. Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
  6. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
 1. rozhodnutí o zrušení TJ s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
 2. rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky TJ; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výboru,
 3. volba a odvolání členů výboru a volba a odvolání předsedy,
 4. volba a odvolání členů kontrolní komise,
 5. schválení výsledku hospodaření,
 6. schválení rozpočtu,
 7. projednání a schválení zprávy o činnosti výboru,
 8. projednání zprávy o činnosti kontrolní komise,
 9. rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem TJ,
 10. určení hlavních směrů činnosti TJ,
 11. schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,
 12. schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,
 13. rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení.
  1. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.
  2. K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných.
  3. K platnosti usnesení valné hromady o záležitostech uvedených v tomto článku bod 2. 6. písm. a), b) a i) je potřeba alespoň 2/3 většina přítomných.
  4. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 2/3 většina přítomných.

To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně TJ nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.

 1. Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda TJ nebo pověřený člen výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.
 2. Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý členský subjekt je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle TJ, a to v určených dnech a hodinách.

 

 1. Výbor
  1. Výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti TJ v období mezi zasedáními valné hromady.
  2. Členem výboru může být jen fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná a která je bezúhonná. Členy výboru, včetně předsedy, volí valná hromada z kandidátů navržených členskými subjekty TJ. Podmínky kandidatury na člena výboru, včetně předsedy, upravuje volební řád.
  3. Výbor má 9 členů. Členem výboru je vždy předseda jakožto statutární orgán TJ. Počet členů výboru, včetně předsedy musí být lichý. Funkční období členů výboru je pětileté.

Odstoupí-li ze své funkce nebo zemře některý člen výboru, včetně předsedy, případně mu jinak skončí výkon funkce v průběhu funkčního období, pak valná hromada provede na uvolněné místo na svém nejbližším zasedání dodatečnou volbu. Funkční období dodatečně zvoleného člena výboru, včetně předsedy, končí společně s funkčním obdobím zvoleného výboru.

 1. Výbor volí ze svého středu místopředsedu. Místopředseda vykonává pravomoci svěřené těmito stanovami předsedovi v případě, kdy z jakéhokoli důvodu předseda nemůže nebo nevykonává svou funkci.
 2. Výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výboru, a to podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
 3. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
 4. Do působnosti výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů TJ/SK.
 5. Výbor zejména:
 1. zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
 2. organizuje a řídí činnost TJ,
 3. schvaluje a vydává vnitřní předpisy TJ, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,
 4. rozhoduje o složení a rozsahu profesionálního sekretariátu,
 5. připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
 6. dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TJ,
 7. zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
 8. rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.
 1. Předseda
  1. Předseda je statutárním orgánem TJ. Předseda zastupuje samostatně TJ, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výboru. V případě, že předseda zastupuje TJ v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit TJ škodu, kterou tímto jednáním způsobí.
  2. Předseda podepisuje za TJ tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu TJ připojí svůj podpis.

 

 1. V případě, kdy předseda z jakéhokoli důvodu nemůže TJ zastupovat a tyto důvody jsou přechodného rázu, zastupuje TJ v rozsahu jednání statutárního orgánu místopředseda.
 2. Funkční období předsedy je pětileté s výjimkou uvedenou v bodě 3. 3. tohoto článku

 

 1. Kontrolní komise
  1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti TJ řádně vedeny a vykonává-li TJ činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy TJ.
  2. Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výboru ani s výkonem funkce likvidátora .
  3. Funkční období členů kontrolní komise je pětileté.
  4. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům TJ a členským subjektům TJ.
  5. Kontrolní činnost dle bodu 5. 6. provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů TJ, České unie sportu či členských subjektů TJ. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů TJ, od členských subjektů či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.
  6. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:
  7.  
 1. kontrola hospodaření TJ,
 2. kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak TJ, tak členským subjektům v případě, kdy tyto dotace z veřejných rozpočtů byly poskytnuty prostřednictvím TJ či prostřednictvím České unie sportu
 3. kontrola správnosti statistických údajů poskytovaných členskými subjekty, kontrola plnění ostatních členských povinností členskými subjekty TJ.

 

 1. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

IV.

Členství

 1. Druhy členství
 1. Členství v TJ je různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.
 1. Členství se rozlišuje na:
 1. řádné
 2. přidružené (přispívající)
 3. evidované ( čestné členství)
 1. Řádným členem TJ se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem hlavní činnosti TJ a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy TJ.
 1. O přijetí za řádného člena rozhoduje výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.
 1. Přidruženým členem se může stát fyzická nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti TJ a přispívat k naplnění jeho účelu.
 2. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje výbor na základě žádosti zájemce o přidružené členství.
 1. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činnosti, dlouhodobě a významně podílela na činnosti TJ, nebo dosáhla výjimečného úspěch v oblasti sportu.
 1. O udělení čestného členství rozhoduje VH s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.
 1. TJ vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výbor.
 1. Údaje o členech TJ mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, tj. České unii sportu, a to v rámci plnění povinností TJ vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v TJ podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny, a současně potvrzuje, že s těmito podmínkami seznámil svou členskou základnu a zajistil vůči ní splnění příslušných zákonných povinností ohledně zpracování osobních údajů.
 1. Každý řádný člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od TJ na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o něm vedené, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.
 1. Členská práva a povinnosti
 1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.
 2. Členská práva, která přísluší všem členům:
 1. účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti TJ
 2. být informován o činnosti TJ
 3. za stanovených podmínek využívat sportovní a obdobná zařízení TJ,
 4. za stanovených podmínek využívat služeb TJ,
 5. účastnit se jednání orgánů TJ, jedná-li se o činnost či jednání daného člena,
 6. změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,
 7. ukončit kdykoli své členství
 1. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:
 1. podílet se na řízení TJ,
 2. účastníci jednání VH a hlasovat o jejich rozhodnutí, a to podle principu ustavení VH buď osobně, nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu; v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na VH až po dovršení 18-ti let
 3. volit a být volen do všech volených orgánů TJ za podmínek dle těchto stanov v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18-ti let
 4. být informován o činnosti TJ,
 5. uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti TJ.
 1. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:
 1. podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti TJ,
 2. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy TJ a základní normy sportovního chování,
 3. plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů TJ,
 4. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno TJ.
 1. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:
 1. řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností v TJ, pokud o tom příslušný orgán TJ podle stanov rozhodl,
 2. řádně plnit funkce a úkoly do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen
 1. Zánik členství
 1. Členství v TJ zaniká:
 1. vystoupením řádného či přidruženého člena;
 2. vyškrtnutím řádného člena z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
 3. vyloučením řádného či přidruženého člena z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů TJ, usnesení a rozhodnutí orgánů TJ nebo jiných členských povinností,
 4. úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby
 5. zánikem TJ bez právního nástupce,
 1. Člen, jemuž z jakéhokoli důvodu skončilo členství v TJ, je povinen vypořádat své závazky vůči TJ.
 1. Zánik členství vyloučením:

O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výbor. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu nebo sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou TJ poskytl.

Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě.

Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

V.

Úprava působení oddílů v rámci TJ

Oddíl je základním článkem TJ bez jakékoliv právní osobnosti (subjektivity), který pouze organizačně odráží rozdělení členů TJ např. podle jejich sportovních činnosti, podle věku apod.:

VI.

Majetek a hospodaření

 1. Zdrojem majetku TJ jsou zejména:
 1. členské příspěvky,
 2. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
 3. příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti,
 4. příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,
 5. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.
 6. dary
 1. Majetek TJ je ve vlastnictví TJ jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.
 1. Bližší zásady hospodaření s majetkem TJ může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.
 1. V případě zrušení TJ/SK bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu TJ.

Jestliže TJ/SK obdrželo účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

 

VII.

Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Valná hromada TJ/SK zmocňuje výbor provést ve své kompetenci administrativně formální úpravy stanov, které nesmějí měnit jejich věcný charakter. Na základě výzvy či rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu může výbor odstraňovat všechny vady stanov k dosažení jejich souladu s platnou právní úpravou a k dosažení zápisu do spolkového rejstříku.
 1. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou TJ dne 24. dubna 2015